ทีมงานด่านศุลกากรแม่สอด

 

นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์
นายด่านศุลกากรแม่สอด
 

         
 
 
 
 
 
นายณัฐวุฒิ สระฏัน
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร
 
         
 
นายไพยง สังข์ทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1
 
นายเกียรติศักดิ์ โมราสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
นายอุเทน สุวรรณรักษา
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร
         
 
นายสุด พวงมาลา
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม
 
นางขุติมา ณ นคร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายมงคล ไข่ขาว
นิติกรชำนาญการ

 
 
ร.ต.ศักดิ์สยาม จำนงค์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
นายศรีสว่าง  ทุมดี
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ

นายชาติชาย ธีรสุวิภากร
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 

นายประเสริฐ บัวพา
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ

 
นางสาวอารีนา  ตงตระกูล
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นายทวี ธาดาวิสิฐกุล
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
 

นางสาวบุญญรัตน์  สุปันนี
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายโสภณ  ัตนหาญเวทย์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

นายฐานันดร บุญมา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นายศิลปชัย สุขประเสริฐ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

ว่าที่ ร.ต.นิติพนธิ์ คำโพธา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายณัธชัย เชยชิด
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรุณศรี ช่วยเกตุ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายสำเนา สุขหอม
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นางแขไข กรรณสูต
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นางสาววาสนา สาดะระ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายประพัฒน์ อภินาทพงศา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายกิตติพงค์ การอินทร์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นายระบอบ เรืองเกษม
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายธัชพงศ์ คงศรี
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นางสาวพัฒน์ธนันตร์ เทียมชัย
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นายภาสกร อู่ศิริ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายณัฐวุฒิ อ่อนน้อม
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายนรุตม์ วาทินชัย
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวไพลิน ภักดีเพิ่มพิพัฒน์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายอินทัช โล่อุทัย
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายภูริรัตน์ ธรรมเจริญ
นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

นายสมสกุล สิทธิโชค
นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ

 

นางสาวสรรทิพย์ ภาสะฐิติ
นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิชัย ชูชัยวุฒิพงศ์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสันทัด บุณณะ
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

นายองอาจ ดาวเรือง
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
   
 
 
 

 
นายธน เย็นบำรุง
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

นายสมบัติ ชมใจ
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นายธนา น้ำใจสุข
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
 
 
 
 

 
 

นายดิเรก  วงศ์สหกุล
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 

นายสมชาย บุญญะบุญญา
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 

นายภาณุวัฒน์  วงศ์สุริย์ฉาย
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

         
 
นายอัมพร สายจันทร์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายมานพ หรั่งมะเริง
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสมศักดิ์ ศรีมหาโกศล
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
         
 
นายภาณุวัฒน์ เฉียวฉุน
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายประสิทธิศักดิ์ ขันทะยะ
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสมชาย คุณวัฒนสุขสันต์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

นายมณู อรุณศรี
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นางสาวจรูญศรี นนท์ศรี
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายฤทธิรงค์  เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายชาติชาย ชินสมัย
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายเจษฎา กันยานะ
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
.อ.วิรุฬห์วิชญ์ วรโชติโภคิน
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
ายภาคิน สิงข์อินธี
เจ้าพนักงานศุลกาก
รชำนาญงาน
นายจักรกริศน์ เวชภูติ
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 

นายทำนุรัฐ อริยะคำ
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ

 
 
นางสาวนวลอนงค์ สุขสมโสตร์
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ

นายบารเมศวร์ แดง
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ

 
นางสาวภาวิณี สนธิธรรม
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวปรามาภรณ์ มูลแก้ว
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 
างสาวสุชีรา วงค์แก้ว
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 
างสาวกฤชภร แก้วประเสริฐ
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 
 
 

ว่าที่ ร.ท.มานพพงศ์ พิกุลทองหิรัญ
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ

 

นายสมบุญ  เจริญสิทธิ์
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ

 

นายทวีพร  ยะเชียงคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

 

นางภสิณี แก้วงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวภัณฑิลา ทรัพย์อนันต์สุช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางสาวพัชรินทร์ แสนศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 
 

 

นางสาวชนัฎฐา วงศ์สุวรรณ
นิติกร

 

นายอธิษฐ์  จันทร์สีทอง
พนักงานขับรถยนต์

 

นายวรสิทธิ์  หลวงตุ้ย
พนักงานประจำสำนักงาน

 
 
 
 
 
 

 

นางดวงพร บุญมาก
พนักงานประจำสำนักงาน

 
น.ส.อมรรัตน์ นันท์กาญจนกวี
พนักงานประจำสำนักงาน
 
นายธนกฤต  ธัญญสิทธิ์
พนักงานประจำสำนักงาน
 
 
 
 
 

 
 
นางสาวยุพิน อินหลวง
พนักงานประจำสำนักงาน
 

นางสาวพิรุณ นิตย์วงษ์

พนักงานประจำสำนักงาน

 
นายพัชรพล อินทรา
เจ้าพนักงานศุลกากร
 
 
 
 
 

 

 

นางสาวกรวิการ์ ดวงสุภา

เจ้าพนักงานศุลกากร
 
นางสาวอาภาพร  จันทิมา
เจ้าพนักงานศุลกากร
 

นายเกมส์ บุญศรี

เจ้าพนักงานศุลกากร

 

 

นายธนกฤต สะขัดอ้อย

เจ้าพนักงานศุลกากร
 
นางสาวโสภาวรรณ ทีปะนะ
เจ้าพนักงานศุลกากร
 

นางสาวรัตนา พิกุลทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวธารารัตน์ ปูกันกะ
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวจันทรา หล้าตา

เจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวจิรภาพร  เทพสันต์
เจ้าพนักงานธุรการ

 
 
นางสาวสายรุ้ง  หมื่นเจริญจิต
เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายวัฒนา  วงศ์ศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายมนตรี อ่อนแย้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910                 
info : prdanmaesot@gmail.com, 74130000@customs.go.th