Danmaesot Webmail   
ประวัติความเป็นมา
ทีมงานด่านแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ด่านพรมแดนแม่สอด
15 อันดับแรกสินค้าส่งออก
15 อันดับแรกสินค้านำเข้า
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการจับกุม
น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สายตรงนายด่านฯ
Link ส่วนราชการ
จังหวัดตาก
ส่วนราชการ/ด่านศุลกากร
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์

ประวัติความเป็นมา
        ด่านศุลกากรแม่สอด เป็นด่านศุลกากรทางบกอยู่ติดเขตแดนไทยกับสหภาพเมียนมาร์ ตั้งขั้นตามกฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2483 ในอดีตเป็นด่านฝากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายอำเภอแม่สอดทำหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่สอดโดยตำแหน่งติดต่อกัน 8 คน จนกระทั่งปี พ.ศ.2498 กรมศุลกากรได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปทำหน้าที่นายด่านฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้บริหารด้านศุลกากร แต่เนื่องจากยังไม่มีที่ทำการเป็นของตนเอง จึงยังคงใช้ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเป็นที่ทำการชั่วคราว
 
        ต่อมาในปีพุทธศักราช 2501 ถึง 2502 กรมศุลกากรได้สร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอดขึ้นเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของศุลกากรโดยเฉพาะ มีการรื้อถอนและเปลี่ยนแปลงอาคารที่ทำการหลายครั้ง
   
        จนกระทั่งมาเป็นอาคารที่ทำการปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 850 ตารางเมตร บนที่ดินราชพัสดุ หมายเลขที่ ตก.146 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ในบริเวณอาคารที่ทำการ

   

มีบ้านพักข้าราชการรวมทั้งคลังเก็บรักษาของกลางอยู่ในรั้วเดียวกัน ตั้งอยู่เลขที่ 287 หมู่ 1 ถนนเอเชีย 1 (สายแม่สอด - ตาก) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   

มีเขตรับผิดชอบในพื้นที่
จังหวัดตาก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดอุทัยธานี

		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910               
         info : nung2516civic@gmail.com