Danmaesot Webmail   

ประวัติความเป็นมา
ทีมงานด่านแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ด่านพรมแดนแม่สอด
15 อันดับแรกสินค้าส่งออก
15 อันดับแรกสินค้านำเข้า
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการจับกุม
น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สายตรงนายด่านฯ
Link ส่วนราชการ
จังหวัดตาก
ส่วนราชการ/ด่านศุลกากร
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์
ทำเนียบนายด่านศุลกากรแม่สอด
1.

นายสุจินต์ เหมะชญาติ

2498 – 2499
2.
ร.ต.ถาวร ภูวนารถนรานุบาล 2499 – 2499
3.
ร.ต.สิงห์คำ วงศ์ศิริ 2499 – 2501
4.
นายปกาจ ศิริโภค 2501 – 2503
5.
นายนรา พันธัย 2503 – 2504
6.
นายจินดา หิรัญสาย 2504 – 2507
7.
นายวัลลภ สิงห์เรือง 2507 – 2508
8.
นายศิริ ธาราจันทร์ 2508 – 2510
9.
นายเฉลิม เวชนุเคราะห์ 2510 – 2512
10.
นายธนิต ทัศนียานนท์ 2512 – 2515
11.
นายวรีย์ วิรุฬจรรยา 2515 – 2518
12.
นายเมรินทร์ จินดาวัฒน์ 2518 – 2520
13.
นายนิทัศน์ โชคดี 2520 – 2520
14.
นายอุดม ดารกมาศ 2520 – 2522
15.
นายประจวบ บุญประเสริฐ 2522 – 2522
16.
นายสถิตย์ ณ นครพนม 2522 – 2523
17.
นายอนุรักษ์ เรืองรายวัน 2523 – 2525
18.
ร.ต.ไพฑูรย์ ปัญญางาม 2525 – 2527
19.
นายเทพ อ่องแสงคุณ 2527 – 2529
20.
นายเฉลิมยศ ชาญศิลป์ 2529 – 2531
21.
นายพยุง ทองดี 2531 – 2532
22.
นายนิพัทธ์ นวาระสุทธิกุล 2532 – 2534
23.
นายชัชวาล เหล่าสินชัย 2534 – 2534
24.
นายประจวบเหมาะ หังสะไวศยะ 2534 – 2535
25.
นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 2535 – 2539
26.
นายพิชัย หาญตะล่อม 2539 – 2540
27.
นายวรศักดิ์ พวงเดช 2540 – 2542
28.
นายบุญเทียม โชควิวัฒน์ 2542 – 2545
29.
นายสุรชาติ จันทวัชรากร 2545 – 2547
30.
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 2547 - 2550
31.
นายเสรี ไทยจงรักษ์ 2550 - 2550
32.
นายหาญศักดิ์ วัลลศิริ 2550 - 2551
33.
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ 2551 - 2553
34.
ดร.พิมพ์กาญจน์ หล่อศิริไพบูลย์ 2553 - 2553
35.
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ 2553 - 2557
36.
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ 2557 - 2559
37.
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ 2559 - 2560
38.
นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์

       2560 - 2561

39.
นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์

       2561 -

 
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-0910                
         info : nung2516civic@gmail.com