-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2553 - 2560
(หน่วย : ล้านบาท)
เดือน

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม

2,459.323

804.518

2,219.306

3,693.342

4,137.101

5,505.187

7,343.682

6,743.694

พฤศจิกายน

2,277.388

948.618

1,881.290

3,401.048

4,226.777

5,399.735

6,335.315

6,721.475

ธันวาคม

2,624.002

1,225.879

2,332.627

3,364.851

4,245.128

5,595.971

6,793.149

7,757.639

มกราคม

2,580.452

1,171.064

2,401.873

3,038.223

4,395.883

5,238.278

6,310.050

6,429.141

กุมภาพันธ์

2,621.996

1,291.536

2,936.458

3,121.869

4,304.773

5,171.327

6,302.465

7,166.139

มีนาคม

3,305.843

1,872.696

3,772.177

4,121.625

5,223.369

6,177.600

7,607.796

7,493.659

เมษายน

2,664.451

1,814.930

2,571.244

3,036.402

4,307.099

4,464.608

5,550.023

6,805.463

พฤษภาคม

3,359.954

1,657.388

3,321.423

3,840.777

5,408.539

6,271.669

7,288.123

6,181.057

มิถุนายน

2,632.200

1,434.360

3,108.391

3,375.752

4,741.936

4,901.732

6,848.511

6,124.134

กรกฎาคม

1,446.034

1,696.406

3,176.623

2,986.299

4,424.028

4,593.437

6,655.992

 

สิงหาคม

1,339.796

1,713.263

2,805.261

3,571.204

5,286.392

5,376.050

6,202.840

 

กันยายน

1,361.626

1,860.869

3,441.927

3,912.604

5,256.330

5,544.468

6,389.168

 

รวม

28,673.065

17,491.525

33,968.598

41,463.996

55,957.355

64,240.061

79,627.114

61,422.401

 

สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2553 - 2560
(หน่วย : ล้านบาท)
เดือน

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม

60.048

86.635

50.070

140.938

234.782

411.687

231.418

337.787

พฤศจิกายน

65.333

55.271

58.743

192.747

286.717

493.060

195.497

383.658

ธันวาคม

73.448

70.170

83.652

225.574

336.879

427.152

388.257

511.841

มกราคม

91.390

76.521

92.122

301.441

329.647

293.470

444.316

422.808

กุมภาพันธ์

86.577

97.750

202.161

257.821

330.082

342.186

374.617

416.941

มีนาคม

133.844

108.679

132.039

286.887

349.179

283.501

459.057

444.255

เมษายน

93.793

72.830

95.624

189.523

272.126

212.627

265.325

361.359

พฤษภาคม

130.565

87.912

127.581

289.091

247.681

260.546

372.458

585.763

มิถุนายน

114.489

63.700

90.362

164.961

219.045

297.662

315.597

467.692

กรกฎาคม

114.162

55.243

67.009

152.919

237.418

299.171

382.212

 

สิงหาคม

81.362

32.253

71.535

116.755

298.569

310.884

374.055

 

กันยายน

61.736

47.616

91.714

172.070

376.895

441.608

376.316

 

รวม

1,109.747

854.581

1,162.611

2,510.390

3,519.018

4,073.554

4,179.126

3,932.106

 

		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108   
         info : nung2516civic@gmail.com