-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2555 - 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
เดือน

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม

2,219.306

3,693.342

4,137.101

5,505.187

7,343.682

6,743.694

5,750.654

5,591.845

พฤศจิกายน

1,881.290

3,401.048

4,226.777

5,399.735

6,335.315

6,721.475

6,175.356

5,718.132

ธันวาคม

2,332.627

3,364.851

4,245.128

5,595.971

6,793.149

7,757.639

6,378.387

5,787.890

มกราคม

2,401.873

3,038.223

4,395.883

5,238.278

6,310.050

6,429.141

5,911.618

5,500.390

กุมภาพันธ์

2,936.458

3,121.869

4,304.773

5,171.327

6,302.465

7,166.139

6,008.003

5,457.104

มีนาคม

3,772.177

4,121.625

5,223.369

6,177.600

7,607.796

7,493.659

7,469.232

7,434.516

เมษายน

2,571.244

3,036.402

4,307.099

4,464.608

5,550.023

6,805.463

5,787.873

5,302.120

พฤษภาคม

3,321.423

3,840.777

5,408.539

6,271.669

7,288.123

6,181.057

7,166.839

 

มิถุนายน

3,108.391

3,375.752

4,741.936

4,901.732

6,848.511

6,124.134

6,476.426

 

กรกฎาคม

3,176.623

2,986.299

4,424.028

4,593.437

6,655.992

5,502.679

5,157.639

 

สิงหาคม

2,805.261

3,571.204

5,286.392

5,376.050

6,202.840

5,866.559

5,294.188

 

กันยายน

3,441.927

3,912.604

5,256.330

5,544.468

6,389.168

6,480.274

5,695.461

 

รวม

33,968.598

41,463.996

55,957.355

64,240.061

79,627.114

79,271.913

73,271.675

 

 
สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2555 - 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
เดือน

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม

50.070

140.938

234.782

411.687

231.418

337.787

410.119

475.527

พฤศจิกายน

58.743

192.747

286.717

493.060

195.497

383.658

557.888

464.970

ธันวาคม

83.652

225.574

336.879

427.152

388.257

511.841

436.588

449.150

มกราคม

92.122

301.441

329.647

293.470

444.316

422.808

540.936

443.391

กุมภาพันธ์

202.161

257.821

330.082

342.186

374.617

416.941

568.876

540.597

มีนาคม

132.039

286.887

349.179

283.501

459.057

444.255

604.483

600.934

เมษายน

95.624

189.523

272.126

212.627

265.325

361.359

389.962

429.932

พฤษภาคม

127.581

289.091

247.681

260.546

372.458

624.446

752.630

 

มิถุนายน

90.362

164.961

219.045

297.662

315.597

467.692

571.822

 

กรกฎาคม

67.009

152.919

237.418

299.171

382.212

403.119

423.443

 

สิงหาคม

71.535

116.755

298.569

310.884

374.055

449.997

546.112

 

กันยายน

91.714

172.070

376.895

441.608

376.316

477.809

686.365

 

รวม

1,162.611

2,510.390

3,519.018

4,073.554

4,179.126

5,301.713

6,487.225

 

 

		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108   
         info : nung2516civic@gmail.com