-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-


1.การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางบกภายหลังการนำยานพาหนะผ่านด่านพรมแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักร
2.การขอคืนเงินอากรทั่วไป(สงวนสิทธิเขตการค้าเสรี)
3.การขอต่ออายุการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
4.การขอทำการขนส่งตามทางอนุมัตินอกเวลาที่กำหนดเป็นกรณีพิเศษ
5.การขอเป็นตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์
6.การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
7.การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์-1
8.การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
9.การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์
10.การขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับ ภาค4ประเภท 2
11.การขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับภาค4ประเภท 1
12.การขอยกเลิกการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
13.การขอให้รับรองข้อมูลใบขนสินค้า
14.การขออนุญาตทำการล่วงเวลา
15.การขออนุญาตนำของเข้า - ส่งของออก นอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
16.การขออนุญาตลงทะเบียนหรือการขอต่ออายุการลงทะเบียนบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
17.การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
18.การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร
19.การชำระเงินค่าภาษีอากร
20.การต่ออายุสัญญาประกันทัณฑ์บนรถยนต์
21.การนำของติดตัวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร
22.การนำเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
23.การนำรถยนต์บรรทุกที่ไม่มีสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
24.การนำรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
25.การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากร
26.การนำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร
27.การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าผ่านแดน
28.การพิจารณาอนุญาตให้รวมบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก
29.การรับบรรทุกสินค้าขาออก
30.การส่งของกลับออกไปโดยที่ของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากร
31.การออกใบรับรองการนำเข้าWorkManual\WorkManual31.htm
32.พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)
33.พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า
34.การเก็บอากรปากระวาง ด่านพรมแดนจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า
35.การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 5

 
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	         287 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910                  
info : nung2516civic@gmail.com