-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-


เอกสารแนบประกอบท้ายประกาศก่อสร้างด่านฯ แม่สอด

1. BOQ เปล่า
2.กำหนดคุณลักษณะ (TOR)
3. แบบสัญญาจ้าง
4. แบบแปลนแยกตามอาคาร

 
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910                  
info : nung2516civic@gmail.com