เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ของด่านศุลกากรแม่สอด
จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

 

แผนที่แสดงคลังสินค้าชั่วคราว จำนวน 22 คลัง