งานประชาสัมพันธ์ ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร
สินค้านำเข้าที่มี อากรสูงสุด
ณ ด่านศุลกากรแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2563
( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )
  รายการสินค้า อากร (บาท) มูลค่า (บาท)
1 เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้                18,242,085.55               133,487,946.00
2 หอมหัวใหญ่พันธุ์พื้นเมืองพม่า (WTO)               14,873,943.36                 18,216,551.21
3 โค-กระบือมีชีวิต                8,272,400.00            526,583,000.00
4 ปลายข้าว (WTO)                6,903,356.93               15,463,249.09
5 เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)                5,081,223.58            2,856,006,057.13
6 ชุดสายไฟรถยนต์                  3,677,619.16                 36,776,188.89
7 รถจักรยานเก่าใช้แล้ว                   2,780,640.00                 9,268,800.00
8 แกะ-แพะ                2,210,400.00                 7,368,000.00
9 เทียนไข                    1,356,514.84               9,571,823.30
10 ธูป                    1,157,707.00                 5,788,535.00
       
สินค้านำเข้าที่มี อากรสูงสุด
ณ ด่านศุลกากรแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2562
( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 )
  รายการสินค้า อากร (บาท) มูลค่า (บาท)
1 หอมหัวใหญ่พันธุ์พื้นเมืองพม่า (WTO)              38,488,758.30               34,870,122.21
2 เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้,ไม้คิ้ว,บาน              26,738,850.36            221,815,970.00
3 โค-กระบือ              16,310,600.00         1,045,264,000.00
4 รถจักรยานเก่าใช้แล้ว              11,078,880.00               36,929,600.00
5 ปลายข้าว (เข้าคลังทัณฑ์บน)                9,985,930.86               19,433,062.76
6 แกะ-แพะ                3,847,200.00               12,824,000.00
7 ธูป                2,694,633.60               13,473,171.00
8 เทียนไข                1,821,244.00               18,212,440.00
9 ผ้าทอมีลาย                1,372,003.61               22,203,575.48
10 กุ้งแม่น้ำแช่เย็น                1,238,518.05               27,174,238.79
       
สินค้านำเข้าที่มี อากรสูงสุด
ณ ด่านศุลกากรแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2561
( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 )
ลำดับที่ รายการสินค้า อากร (บาท) มูลค่า (บาท)
1 เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้              25,182,940.20            196,014,217.00
2 โค-กระบือมีชีวิต              23,832,200.00         1,525,585,000.00
3 หอมหัวใหญ่พันธุ์พื้นเมืองพม่าคุณภาพปานกลาง              17,934,562.37               14,985,201.81
4 รถจักรยานเก่าใช้แล้ว                9,177,300.00               31,984,799.97
5 แกะ-แพะ                6,288,360.00               20,961,200.00
6 เหล็กม้วน                2,316,446.81               46,328,936.01
7 ท่อทำด้วยเหล็ก                1,916,537.92               62,807,644.66
8 เทียนไข                1,461,932.85               14,944,790.00
9 ธูป                1,416,026.00                 8,439,220.00
10 ผ้าทอ(ผ้าโสร่ง)+ผ้าทอมีลาย                1,372,003.61               22,203,575.48