ปริมาณรถยนต์ รถบรรทุกสินค้า ผ่านเข้าออกประเทศ
ด่านพรมแดนแม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก
ประเภท สถิติรถยนต์บรรทุกสินค้า ออก (รถบรรทุกสินค้าไทย)
ปี  ปี พ.ศ. (จำนวนคัน) 
  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
มกราคม 759 2,192 4,381 6,733 7,909 8,933 8,473 7,686 8,933
กุมภาพันธ์ 1,046 2,122 4,389 6,916 8,445 10,381 8,205 7,314 9,509
มีนาคม 1,379 2,852 4,143 7,895 10,131 11,365 10,229 9,833 11,829
เมษายน 1,036 2,038 3,060 6,309 7,213 7,729 7,498 7,439  
พฤษภาคม 1,773 2,949 4,783 9,054 10,483 9,975 10,035 9,740  
มิถุนายน 1,782 3,305 4,400 7,340 9,879 9,659 7,369 8,700  
กรกฎาคม 1,855 3,021 4,234 6,299 9,286 8,816 7,254 7,291  
สิงหาคม 1,827 3,605 6,344 7,534 9,289 9,215 6,970 7,118  
กันยายน 2,054 4,251 6,340 8,479 9,248 9,398 7,851 8,207  
ตุลาคม 2,168 4,181 6,936 12,127 9,248 8,727 7,411 8,645  
พฤศจิกายน 2,138 4,274 6,407 7,576 9,595 8,777 7,822 8,927  
ธันวาคม 2,281 4,202 6,966 8,593 10,502 8,864 7,550 9,059  
 รวม  20,098 38,992 62,383 94,855 111,228 111,839 96,667 99,959  
หมายเหตุ 1. รถบรรทุกสินค้าออก หมายถึง รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร      
  2. ไม่มีรถจักรยานยนต์เข้า-ออก ด่านพรมแดนแม่สอด          
                   
ประเภท สถิติรถยนต์บรรทุกสินค้า เข้า (รถบรรทุกสินค้าไทย)
ปี  ปี พ.ศ. (จำนวนคัน) 
  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
มกราคม 83 91 103 169 215 200 318 339 449
กุมภาพันธ์ 78 69 218 194 321 329 341 421 10,186
มีนาคม 81 86 105 190 230 319 383 597 7,981
เมษายน 62 65 102 124 179 241 271 509  
พฤษภาคม 91 84 118 134 207 243 465 2,939  
มิถุนายน 85 82 106 153 176 208 162 4,987  
กรกฎาคม 100 65 103 114 155 293 260 5,407  
สิงหาคม 102 62 131 141 166 260 287 5,125  
กันยายน 105 88 119 149 180 400 484 697  
ตุลาคม 103 116 113 171 141 356 442 783  
พฤศจิกายน 95 136 122 183 176 327 165 529  
ธันวาคม 104 117 127 166 215 329 336 481  
 รวม  1,089 1,061 1,467 1,888 2,361 3,505 3,914 22,81  
หมายเหตุ รถบรรทุกสินค้าเข้า หมายถึง รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร      
                   
ประเภท สถิติยานพาหนะผ่านแดน ออกนอกประเทศ ประเภทรถยนต์โดยสาร / ท่องเที่ยว    (รถยนต์ไทย)
ปี  ปี พ.ศ. (จำนวนคัน) 
  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
มกราคม 79 393 343 575 168 100 62 96 113
กุมภาพันธ์ 877 409 337 486 101 96 111 115 129
มีนาคม 152 372 354 545 129 62 74 69 50
เมษายน 149 344 238 499 148 70 90 67  
พฤษภาคม 141 347 249 346 134 75 94 50  
มิถุนายน 185 322 282 275 127 77 85 85  
กรกฎาคม 199 348 336 169 187 83 103 72  
สิงหาคม 191 273 433 166 81 69 99 178  
กันยายน 309 305 389 161 79 59 88 52  
ตุลาคม 418 421 499 154 101 122 97 90  
พฤศจิกายน 383 358 483 153 115 62 83 91  
ธันวาคม 441 429 581 232 99 85 115 85  
 รวม  3,524 4,321 4,524 3,761 1,469 960 1,101 1,050  
                   
ประเภท สถิติยานพาหนะผ่านแดน เข้าในประเทศ ประเภทรถยนต์โดยสาร / ท่องเที่ยว (รถยนต์พม่า และ รถยนต์ต่างประเทศ)
ปี  ปี พ.ศ. (จำนวนคัน) 
  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
มกราคม 2,818 6,001 10,014 9,163 4,206 1,769 2,551 3,544 2,765
กุมภาพันธ์ 3,280 5,639 9,922 12,132 2,016 1,593 2,408 3,161 2,554
มีนาคม 4,066 7,305 11,749 15,170 4,287 1,995 2,831 3,613 2,129
เมษายน 3,562 6,493 7,708 13,657 4,441 2,070 2,526 3,285  
พฤษภาคม 4,278 6,938 11,543 14,667 5,203 2,018 2,820 2,861  
มิถุนายน 4,242 7,690 11,342 9,963 3,282 2,047 2,662 2,536  
กรกฎาคม 4,437 7,027 12,021 3,628 3,816 2,220 3,093 2,610  
สิงหาคม 4,404 7,048 12,046 3,898 2,002 2,458 6,705 2,516  
กันยายน 4,797 8,102 12,331 3,875 1,388 2,317 3,320 2,466  
ตุลาคม 4,950 9,094 13,060 4,119 1,574 2,725 3,627 2,735  
พฤศจิกายน 5,041 8,311 12,974 4,054 1,504 2,423 3,307 2,630  
ธันวาคม 5,562 9,316 13,426 4,570 1,726 2,862 3,887 2,907  
 รวม  51,437 88,964 138,136 98,896 35,445 26,497 39,737 34,864  
อนึ่ง สาเหตุที่ปริมาณรถเข้าประเทศในปี พ.ศ.2555 - 2558 มีปริมาณสูง เนื่องจากด่านศุลกากรแม่สอดได้จัดทำเอกสารการนำเข้ารถยนต์และให้
ใช้ได้เพียง 1 วัน แต่หลังจากปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน ด่านฯ ได้ปรับเปลี่ยนการออกเอกสารการนำรถเข้าในประเทศ โดยให้การทำเอกสาร 1 ฉบับ
ใช้ได้กับการนำเข้า-ออกประเทศได้ 30 วัน จึงทำให้สถิติการนำเข้าลดลง    
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108   
         info : prdanmaesot@gmail.com, 74130000@customs.go.th