-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-
danmaesotNews ........
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้าชายแดน
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมรองเท้าแตะพื้นยาง
ด่านศุลกากรแม่สอดจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสปรับปรุงป้ายหน้าด่านฯ
เสนาธิการทหารบกตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาสถานการณ์และการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ภาค ๓
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการและหารือข้อราชการภาคเอกชนในจังหวัดตาก
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารส่งมอบรถไถนาช่วยผู้ประสบภัยพายุนาร์กีส
ด่านศุลกากรแม่สอดต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน
ด่านศุลกากรแม่สอดให้การต้อนรับผู้ว่าราชการ พร้อมคณะกรรมการการค้าชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมผู้ลักลอบนำหินสีต่างๆ เข้ามาในราชอาณาจักร
ด่านศุลกากรแม่สอดให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุนาร์กีส
ผู้บัญชากากรทหารบก ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนแม่สอด
ด่านศุลกากรแม่สอดร่วมกับ V-SERVE Group จัดเสวนา e-Customs Paperless
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมไม้แปรรูปและบุหรี่ต่างประเทศ
ด่านศุลกากรแม่สอดเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา e-Customs
รองอธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สอด
ผอ.ศภ.๓ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สอด
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรไม้คิ้วบัว ข้าวโพดและหัวบุก
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมนาฬิกาข้อมือลักลอบหนีศุลกากร
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมพืชผลทางการเกษตรลักลอบหนีศุลกากร
คณะทำงานตามโครงการ Contract Farming ร่วมประชุมที่ด่านศุลกากรแม่สอด
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจับกุมเมล็ดข้าวโพดและสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร
คณะทูตสันถวไมตรีประเทศมาเลเซียเดินทางมาแม่สอด
ด่านศุลกากรแม่สอดทำลายของกลางบุหรี่และแผ่นซีดีเพลง
คณะสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเส้นทางแม่สอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
ด่านศุลกากรแม่สอดส่งมอบรถจักรยานยนต์ของกลางให้กองทัพภาคที่ ๓
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สอด
เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านพรมแดนแม่สอดจับกุมยาบ้า
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดถวายเทียนพรรษา วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
คณะราชการประเทศเวียดนามดูงานด่านศุลกากรแม่สอด
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุติธรรมแม่สอด
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมตุ๊กตาหินอ่อน ไม้แกะสลัก เครื่องใช้ทำด้วยทองเหลือง จำนวน 3 คดี
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมพระพุทธรูปไม้แกะสลัก บานหน้าต่างไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมพระพุทธรูป ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก โค กระบือและยารักษาโรค

การค้าชายแดน

โดย นายหาญศักดิ์ วัลลศิริ นายด่านศุลกากรแม่สอด

1. การค้าชายแดนตามนโยบายของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ตามหนังสือ สมช. ลับ ด่วนมากที่ นร 0506/525 ลงวันที่ 23 เมษายน  2545)

1.1  จุดผ่านแดนถาวร  เพื่อการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งการเดินทางเข้าออกของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วยความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดจุดผ่านแดนถาวร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

1.2  จุดผ่านแดนชั่วคราว  เป็นการเปิดเฉพาะกิจเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นเฉพาะคราวเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้า และในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกล้เคียงไม่มีจุดผ่านแดนประเภทอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ หรือไม่เหมาะสม กับการใช้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ การเปิดเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3  จุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยว เพื่อการค้าแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ ชายแดนของทั้งสองประเทศ และในจุดฯใดมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ก็ให้มีการเข้า-ออก เพื่อการท่องเที่ยว ณ จุดผ่อนปรนนั้นด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจประกาศเปิด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลให้อยู่ในความควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการ วันเวลา ประเภทและสินค้าของการผ่อนปรนทางการค้า

2. การค้าชายแดนตามช่องทางกฎหมายศุลกากร พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480

       2.1 ทางอนุมัติตาม มาตรา 3   ที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ให้เป็นทางที่จะใช้ขนส่งของเข้าในหรือ ออกนอกราชอาณาจักรได้  หรือจากเขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก 

       2.2  ทางอนุมัติเฉพาะคราว ตาม มาตรา 5 ทวิ (เพิ่มเติมขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ข้อ 16.)  “ในกรณีที่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกหรือผู้ขนส่งมีความจำเป็นและแสดงความจำนงล่วงหน้าต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าจะส่งของผ่านเขตแดนใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้นตามทางอื่นนอกทางอนุมัติ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายอาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ขนส่งตามทางที่ขอโดยจะ กำหนดเงื่อนในการปฏิบัติประการใดก็ได้ ให้ถือว่าทางที่ได้อนุญาตเช่นว่านี้เป็นทางอนุมัติเฉพาะคราว”

       2.3 โรงพักสินค้า ที่มั่นคงหรือคลังอนุมัติศุลกากร ตามมาตรา 6(2) “อธิบดี อาจดำริว่า การตรวจสินค้าเข้าและออกนั้นพึงกระทำ ณ ที่ใดและโดยวิธีใดและจะบังคับให้สร้างสร้างโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงสำหรับที่จะตรวจและเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจมอบก็ได้ บรรดาโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงเหล่านั้น ต้องจัดให้มีที่อันสมควรไว้เป็นทำการ ทั้งต้องมีรั้วและประตูให้ สมควรเป็นที่พอใจ...”

            คลังหรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง มาตรา 7(3) “การให้อนุมัติชั่วคราวสำหรับที่ต่าง ๆ ซึ่งคิดจะตั้งขึ้น เมื่อผู้ร้องได้ทำแผนผังส่งแล้วก็ให้อนุมัติชั่วคราวได้”

       2.4  การถ่ายลำ(Transhipment)   มาตรา 58 การลำเลียงถ่ายของจากเรือลำหนึ่งลงเรืออีกลำหนึ่งจะพึงอนุญาตให้ทำได้ต่อเมื่อบุคคลผู้ได้รับอำนาจทำการถ่ายของเช่นว่านี้ได้ยื่นใบขนสินค้าทำเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันตามแบบที่กำหนดไว้ (ใบแนบ 9) แต่ห้ามมิให้ทำการลำเลียงของเช่นนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและมีพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับอยู่ด้วย

                       ตามหลักสากล ใน Kyoto Convention หรือ The International Convention on The Simplication and Harmonization of Customs Procedure ตาม Annex E 2

“Transhipment” means the Customs procedure under which goods are transferred under Customs control from the importing means of transport to the exporting means of transport with in the area of one Customs office which is the office of both importation and exportation.

       2.5 การผ่านแดน (Customs Transit)  มีใช้ในประเทศไทยตามข้อตกลงระหว่างไทย-ลาวเท่านั้น

 ตามหลักสากล ใน Kyoto Conventionตาม Annex E 2

“Customs transit” means the Customs procedure under which goods are transported under Customs control from the Customs office to another;

 “Customs transit operation” means the transport of goods from an office of departure to an office of destination under Customs transit;

3. การค้าชายแดนตามกฎหมายศุลกากร กับความมั่นคงแห่งชาติ

       1. การนำเข้าหรือส่งออกตามทางอนุมัติศุลกากรหรือจุดผ่านแดนถาวรตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ในช่องทางดังกล่าวไม่มีปัญหาใด ๆ ถือว่าเป็นช่องทางตามกฎหมายซึ่งมีการตกลงกันระหว่างสองประเทศในด้านชายแดนไทยพม่าตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สหภาพพม่า กำหนดไว้ 3 จุด ตามข้อ 1. ของข้อตกลงฯ คือ 

            (ก)  ท่าขี้เหล็กในพม่าและแม่สายในประเทศไทย

            (ข)  เมียวดีในพม่าและแม่สอดในประเทศไทย

            (ค)  เกาะสองในพม่าและระนองในประเทศไทย  

        2.  การนำเข้าส่งออกตามช่องทางอนุมัติชั่วคราวของศุลกากรตามมาตรา 5 ทวิ

             การนำเข้าในช่องทางอนุมัติชั่วคราวศุลกากรนี้อาจมีผลกระทบทางด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศที่มีชายแดนติดกัน ดังนั้น  จึงต้องมีการประสานงานศุลกากรกับหน่วยความมั่นคง   ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนครั้งที่ 1/2545 และตามหนังสือ สมช. ลับ ด่วนมากที่ นร 0506/525 ลงวันที่ 23 เมษายน  2545  ข้อ2  เรื่อง การใช้อำนาจตามมาตรา 5 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 ที่ประชุมมีมติ “ให้การกำหนดช่องทางอนุมัติเฉพาะคราวตามมาตรา 5 ทวิ (ฉบับที่7) พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2480  เป็นไปตามความจำเป็น และอยู่ในขอบเขตที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถควบคุมดูแลให้การนำเข้า-ส่งออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้ศุลกากรในพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดจุดอ่อนในการดูแลรักษาความมั่นคงแห่งชาติในพื้นที่ชายแดน”

        3.  แนวนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554  ซึ่งมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกไร้พรมแดน และสำหรับพื้นที่ชายแดนซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปิดนั้นได้เปลี่ยนไปสู่พื้นที่เปิดกว้าง เพื่อการคมนาคม การค้า และการท่องเที่ยว จึงเกิดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติระยะ 5 ปี ในข้อ 9.5 “รักษาความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน กับผลประโยชน์ความมั่นคง” และข้อ 9.8 “ส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายแดนทั้ง 2 ฝ่าย....ทั้งนี้ต้องเป็นการดำเนินการภายใต้การยอมรับของประเทศเพื่อนบ้านเป็นสำคัญ”

        4.  ประเด็นนโยบายต่อประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศด้านสหภาพพม่า ข้อ5.  “ส่งเสริมความร่วมมือไทย-พม่า ตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนพม่ารวมถึงการส่งเสริมการลงทุนและการค้าเชิงสร้างสรรค์และเป็นธรรม”

4. ลักษณะการค้าชายแดนด้านพรมแดนพม่า ต้องแยกเป็น 2 ประเด็น คือ

        4.1.  การค้ากับพม่า  ช่องการค้าด้านพม่าที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรมีเพียง 3 จุด

        4.2.  การค้ากับชนกลุ่มน้อยตามชายแดนไทย-พม่า ซึ่งมีระยะทางระหว่างจุดผ่านแดนถาวรเกินกว่าพันกิโลเมตร พื้นที่ชายแดนด้านพม่าเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่รัฐของชนกลุ่มน้อยของพม่า เช่น รัฐฉาน  รัฐคะฉิ่น รัฐกระเรี่ยง และรัฐมอญ   ดังนั้น การค้าชายแดนทางด้านชายแดนพม่าในพื้นที่ดังกล่าวจึงต้องอาศัยช่องทางตามกฎหมายศุลกากร คือ ทางอนุมัติชั่วคราวตามมาตรา 5 ทวิ และถือเป็นช่องทางการค้านอกระบบ   เนื่องจากไม่เป็นการค้าที่ดำเนินการผ่านรัฐต่อรัฐ แต่เป็นการค้าที่เกิดขึ้นโดยการตกลงระหว่างผู้ค้าคนไทยและของชนกลุ่มน้อย

                ปัจจัยที่ทำให้การค้าชายแดนทางด้านอำเภอแม่สอดเป็นไปได้

1. ประวัติการค้าชายแดนทางแม่สอดมีมายาวนาน ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการเข้มแข็ง มีการรวมตัวต่อสู้ทำให้เกิดการค้าในช่องทางนอกทางอนุมัติ หรือตามช่องทางอนุมัติชั่วคราว มีการประสานประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆได้อย่างดี โดยเฉพาะเรื่องการนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้รัฐบาลได้ลงมาแก้ปัญหา จนสามารถนำเข้าได้ตามปกติ

         2.  พื้นที่ที่มีการค้าผ่านช่องทางอนุมัติชั่วคราวผ่านลำน้ำเมยบริเวณ อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาดเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ของกระเรี่ยง DKBA (กระเหรี่ยงพุทธ) ซึ่งได้สวามิภักดิ์ต่อรัฐบาลพม่าทำให้ทางการพม่านิ่งเฉย และไม่ได้ทักท้วงอย่างเป็นทางการ

         3. ในช่องทางอื่นแม้อยู่ในเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่น เช่นของกระเหรี่ยง KNU ซึ่งช่องทางค้าขายนั้นอาจจะมีการค้าขายเล็กน้อย และพื้นที่เหล่านั้นยังทุรกันดาร ก็ต้องมี นโยบายสนันสนุนการค้าอย่างไม่เปิดเผย โดยเฉพาะแนวนโยบายเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนบริเวณชายแดน ดังเช่นการให้การสนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลง ACMEC หรือ Contract Farming เป็นต้น

          4. นโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล เรื่องการสนับสนุนให้ประชาชนทั้งสองประเทศตามแนวชายแดนมีศักยภาพในการพัฒนา ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรสามารถนำเข้าได้ ทำให้ประชาชนบริเวณแนวชายแดนมีที่ทำกิน มีรายได้ทั้งจากผลผลิตและแรงงาน ทำให้เกิดความรักถิ่นที่อยู่ ไม่เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ และเกิดกำลังซื้อ และการขายอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่

 
 
   
   

 

 

ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       ;;;
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095-109                 
         mailto:webmaster@danmaesot.com